22 maj, 2018

GDPR

GDPR

Integritetspolicy – så behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver behandling av dina personuppgifter och gäller i samband med att du använder dig av våra byggtjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid lämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som person.

Vem ansvar för dina personuppgifter?

Erby AB, org.nr. 556776-4849, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du nyttjar våra byggtjänster. Det kan exempelvis ske i samband med beställning av arbete eller vid

offertförfarande. Vid beställning av arbete och vid kontakt med oss i olika ärenden kan det förekomma att det är en person som lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som ska vara med beställare. Vi förutsätter att den som lämnar personuppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, födelsedata, fastighetsbeteckning, försäkringsvillkor, skadenummer, besiktningsrapporter och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.

  • För att administrera arbetet på det beställda jobbet.
  • För att kunna göra utskick med ex bekräftelser av beställt arbete.
  • För att kunna ansöka om ROT-avdrag hos skatteverket.
  • För att kunna fullgöra eventuella reklamationer eller garantier.
  • För att kunna samla in information om kundnöjdhet via vår partner Reco.se

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av ERBY AB och dess personuppgiftsbiträden , underentreprenörer samt Reco.se. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Erby AB överför bara personuppgifter till länder utanför EU/ESS om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, dock som längst 10 år efter senast utförda arbete.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Erby AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Erby AB om detta genom att sända ett meddelande till oss. Erby AB ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Du kan när som helst kostnadsfritt välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Begäran ska var skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress, e-post och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran enligt ovan skickas till:

Erby AB

Personuppgiftbehandling

Lantmannagatan 10

264 31 Klippan

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om du vill klaga:

Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Uppdatering av denna integritetspolicy.

Denna policy är föremål för löpande förändringar so vi rekommenderar att ni regelbundet håller er uppdaterade och läser denna policy på vår webbplats.

Kontaktinformation.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

ERBY AB Att:

Personuppgiftbehandling

Lantmannagatan 10

264 31 Klippan

Dataskyddsombud:

ERBY AB

Fredrik Hjorth

Lantmannagatan 10

364 31 Klippan

___________________________________________________________